W umowie o pracę najczęściej podawana jest kwota brutto wynagrodzenia. Nie jest to jednak suma, którą zatrudniony otrzyma na konto. Od kwoty brutto należy bowiem odliczyć składki ZUS, zaliczkę na podatek dochodowy oraz ewentualne, dodatkowe potrącenia. Jak obliczyć dochód netto pracownika?

Odliczenie składek ZUS

Każdy, kto zatrudniony jest w ramach umowy o pracę, musi opłacać składki ZUS. Ich wysokość jest następująca:
• składka na ubezpieczenie emerytalne – 9,76% przychodu,
• składka na ubezpieczenie rentowe – 1,50% przychodu,
• składka na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% przychodu,
• składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9% przychodu minus wysokość składki na ubezpieczenie społeczne.
Co istotne, składki ZUS odliczane są tylko do momentu osiągnięcia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru. W 2021 roku kwota ta wynosi 157 770 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy

Pracodawca zobowiązany jest również do odliczenia od kwoty wynagrodzenia brutto zaliczki na podatek dochodowy – PIT. Podstawą opodatkowania jest tutaj nie przychód, a dochód pracownika. Od kwoty wynagrodzenia brutto należy więc odjąć koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Dopiero od tej kwoty możemy obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Stawka podatku jest różna, w zależności od rocznych dochodów pracownika:
• dla pracowników, których dochód nie przekracza 85 528 zł rocznie, stawka wynosi 17%,
• dla pracowników, których dochód przekroczył 85 528 zł rocznie, stawka wynosi 32%.
Zaliczka na podatek dochodowy może zostać pomniejszona o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, a także o składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75%. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych i w takiej postaci wpłacić podatek na rzecz urzędu skarbowego.

Zobacz również  Lista dokumentów potrzebna do wzięcia kredytu dla firm

Pozostałe odliczenia

Odliczenie od wynagrodzenia brutto składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy jest obowiązkowe. Niemniej jednak pracodawca ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, dokonać dodatkowych odliczeń. Mogą być one związane na przykład z zapłatą składki na Pracownicze Plany Kapitałowe bądź Pracownicze Plany Emerytalne. Co więcej, pracodawca może również odliczać od wynagrodzenia kwoty związane z karami nałożonymi na pracownika bądź wyrządzonymi przez niego szkodami. Jeśli wobec pracownika toczy się postępowanie komornicze, to pracodawca ma obowiązek obniżyć jego wynagrodzenie o kwoty przekazywane na rzecz komornika. To samo dotyczy sytuacji, w której pracownik spłaca na przykład pożyczkę udzieloną przez zakład pracy. W związku z powyższym warto zauważyć, że dochód netto https://faktoria.pl/porada/jak-obliczyc-dochod-netto, a zatem rzeczywiste wynagrodzenie pracownika, może różnić się w zależności od danego miesiąca bądź ciążących na nim, pozostałych zobowiązaniach. Należy mieć też na uwadze, że dodatkowe elementy wynagrodzenia, takie jak na przykład premia, również podlegają oskładkowaniu oraz opodatkowaniu. To samo może dotyczyć ekwiwalentów bądź dodatkowych diet, które przyznaje pracodawca.