Weksel in blanco jest środkiem wykorzystywanym w celu zabezpieczenia wierzytelności. To papier wartościowy, który musi posiadać wszystkie elementy, określone przez ustawę Prawo wekslowe. Co ważne, aby wystawić weksel, nie trzeba korzystać z żadnego urzędowego formularza. Należy jednak pamiętać, że aby weksel był ważny, muszą znaleźć się na nim:

  • nazwa „weksel”;
  • bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej;
  • termin płatności;
  • miejsce płatności;
  • data i miejsce wystawienia weksla;
  • osoba, na rzecz której zapłata ma być dokonana;
  • podpis wystawcy weksla.

Weksel in blanco https://faktoria.pl/porada/weksel-in-blanco od tradycyjnego weksla różni się tym, że blankiet wekslowy jest podpisany przez dłużnika, jednak nie jest w pełni uzupełniony, np. brakuje na nim wysokości należności, jaka ma zostać wypłacona remitentowi. Najczęściej w wekslach in blanco zawierają jedynie podpis dłużnika lub poręczyciela. Pozostałe elementy uzupełniane są przez wierzyciela w sytuacji, kiedy zdecyduje się on na egzekwowanie należności od dłużnika i wszczęcie postępowania sądowego.

Deklaracja wekslowa

Z wekslem in blanco nieodłącznie związana jest tzw. deklaracja wekslowa (lub inaczej – porozumienie wekslowe). Co prawda dla jej ważności nie jest wymagana forma pisemna, choć najczęściej zawiera się ją właśnie na piśmie. Dokument ten podpisuje wierzyciel oraz dłużnik. Są w nim uregulowane zasady, jakimi powinien się kierować wierzyciel przy uzupełnianiu weksla in blanco. Deklaracja wekslowa zabezpiecza dłużnika, ponieważ bez niej wierzyciel mógłby wpisać na wekslu właściwie dowolną kwotę. Porozumienie wekslowe określa sumę wekslową – wskazuje, że nie może ona być wyższa niż określona w porozumieniu kwota. Wówczas, gdyby wierzyciel próbował dochodzić wyższej należności, dłużnik może podnieść zarzut, w którym wskaże, że weksel został wypełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem.

Zobacz również  Zasady archiwizacji dokumentów.

Weksel in blanco – jakie daje korzyści?

Weksel in blanco jest często stosowany w prawie gospodarczym, ponieważ zabezpiecza wierzytelności, znacznie upraszcza proces ich dochodzenia oraz ogranicza koszty postępowania egzekucyjnego. W przypadku dochodzenia należności z weksla opłata sądowa od pozwu jest bowiem znacznie niższa i wynosi 1/4 opłaty, którą normalnie musiałby uiścić wierzyciel (czyli 5% od wysokości dochodzonej należności). Pozostałą część opłaty musiałby uiścić dłużnik, jeżeli zdecydowałby się na wniesienie zarzutów do nakazu zapłaty.
Ponadto, na podstawie weksla sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Stanowi on tytuł zabezpieczenia, dzięki czemu na jego podstawie komornik może zabezpieczyć majątek dłużnika, np. poprzez zajęcie rachunku bankowego). Znacznie łatwiejsze staje się także poręczenie należności przez osobę trzecią – wystarczy, że podpisze się ona na wekslu w miejscu innym niż jego wystawca.
Niemniej weksel nie jest rozwiązaniem idealnym. Jeżeli bowiem dłużnik stanie się niewypłacalny i zwyczajnie nie będzie miał żadnego majątku, z którego wierzyciel mógłby prowadzić egzekucję, to i tak nie odzyska swoich pieniędzy. Ponadto taki rodzaj zabezpieczenia może być dość groźny dla jego wystawcy, jeżeli spotkałoby go nieuczciwe działanie ze strony wierzyciela (np. wypełnienie weksla niezgodnie z deklaracją wekslową).